Wzrost cen usług pocztowych a koszty udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta

Prowadzenie działalności leczniczej to także problemy dnia powszedniego takie jak udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek pacjentów lub osób do tego upoważnionych.

Ostatnio w podmiocie leczniczym powstał problem związany z odpłatnością za kserokopie dokumentacji. Pacjent poskarżył się do Rzecznika Praw Pacjentów, że został obciążony nadmiernie, gdyż nie dość że wymierzono mu opłatę za udostępnienie w maksymalnej wysokości określonej w ustawie to jeszcze doliczono koszty wysłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz odrębnie określono „koszty przygotowania dokumentacji zgodnie z wnioskiem”.

Co mówią przepisy? Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (skrót: u.p.p.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, jeżeli udostępnia dokumentację przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych albo gdy jest prowadzona w formie papierowej – poprzez utworzenie „kopii w formie odwzorowania cyfrowego”, czyli skanu.

Art. 28 ust. 4 u.p.p. określa maksymalne stawki opłat, jakie możemy ustanowić w regulaminie organizacyjnym podmiotu i pobierać od pacjentów. Stawka jest określona jako procent od przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Obecnie kwota wynagrodzenia przeciętnego wynosi 4863,74 zł.

Więc wysokość maksymalna opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 x 4863,74 = 9,72 zł

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 x 4863,74 = 0,34 zł

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 x 4863,74 = 1,94 zł

Należy pamiętać, że orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowisko Rzecznika Praw Pacjentów w postępowaniach wyjaśniających jest takie, że kwoty maksymalne podane w art. 28 ust. 4 muszą obejmować wszystkie czynności. Tym samym będą to takie czynności jak odszukanie dokumentacji, sporządzenie jej kopii z wykorzystaniem kserokopiarki oraz przekazanie tej dokumentacji pacjentowi.

Jeżeli w Waszym podmiocie regulamin organizacyjny przewiduje wyższe stawki niż maksymalne, musicie Państwo dokonać zmiany tego aktu. Proszę pamiętać, że pomimo że zgodnie z art. 28 ust. 3 u.p.p. to podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ustala poziom odpłatności za udostępnienie dokumentacji, jest bezwzględnie związany maksymalnymi stawkami podanymi powyżej. Nie ma w tym kontekście (niestety) znaczenia argument o ekonomicznym pokrzywdzeniu podmiotu leczniczego (nierzadko będzie „dokładał” do tych czynności, zwłaszcza gdy wniosków wpływa dużo, a nie jest tajemnicą że przybywa osób potrzebujących dokumentacji do różnego rodzaju postępowań). A Poczta Polska ciągle podnosi ceny…

Brak dostosowania praktyki udostępniania dokumentacji do powyższych standardów grozi naruszeniem praw pacjenta.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.