Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w specustawie o koronawirusie. Czy wlicza się do okresu ogólnego zasiłku?

Szanowna Pani,

Zgodnie z tak zwaną „specustawą” z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje. Ta „ustawa” to właśnie cytowana wyżej ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Określa ona, że w roku kalendarzowym przysługuje nie więcej niż 60 dni na opiekę nad dzieckiem, które spełnia jedną z wymienionych tam przesłanek, między innymi, gdy jest w wieku do 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Specustawa natomiast jasno precyzuje, że wykorzystane zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koronawirusa powodującego chorobę Covid-19 nie wlicza się do tego „podstawowego” okresu 60 dni, jaki można wykorzystać w sytuacjach wymienionych w przepisie. Stąd też w przypadku, gdy wykorzystaliśmy „zasiłek” na dziecko do 8 lat lub dziecko chore do lat 14 na tych ogólnych zasadach, nie ma to negatywnego wpływu na naszą sytuację związaną z zasiłkiem z powodu koronawirusa.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.